Thách đấu - Giao lưu

Là nơi mà các GunZ-er có thể giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng trình độ

Quản lý Box: Lân Phan